Bảng giá ống thép mạ kẽm seah

ĐK NGOÀI

KL/CÂY

Bạn đang xem: Bảng giá ống thép mạ kẽm seah

ĐƠN GIÁ

THÀNH TIỀN

NCC

Ø 19.1 x 0.6 mm mạ kẽm

1.248

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

23.712

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 19.1 x 0.7 mm mạ kẽm

1.956

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

37.164

Hoa phát

Ø 19.1 x 0.8 mm mạ kẽm

2.232

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

42.408

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 19.1 x 0.9 mm mạ kẽm

2.508

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

47.652

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 19.1 x 1.0 mm mạ kẽm

2.778

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

52.782

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 19.1 x 1.1 mm mạ kẽm

3.054

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

58.026

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 19.1 x 1.2 mm mạ kẽm

3.324

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

63.156

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 19.1 x 1.4 mm mạ kẽm

3.864

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

73.416

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 19.1 x 1.5 mm mạ kẽm

4.134

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

78.546

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 21 x 0.9 mm mạ kẽm

2.760

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

52.440

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 21 x 1.0 mm mạ kẽm

3.060

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

58.140

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 21 x 1.1 mm mạ kẽm

3.360

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

63.840

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 21 x 1.2 mm mạ kẽm

3.660

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

69.540

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 21 x 1.4 mm mạ kẽm

4.260

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

80.940

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 21 x 1.5 mm mạ kẽm

4.554

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

86.526

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 21 x 1.7 mm mạ kẽm

5.148

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

97.812

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 21 x 1.8 mm mạ kẽm

5.442

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

103.398

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 21 x 2.0 mm mạ kẽm

6.024

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

114.456

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 27 x 0.9 mm mạ kẽm

3.558

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

67.602

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 27 x 1.0 mm mạ kẽm

3.948

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

75.012

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 27 x 1.1 mm mạ kẽm

4.338

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

82.422

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 27 x 1.2 mm mạ kẽm

4.728

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

89.832

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 27 x 1.4 mm mạ kẽm

5.502

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

104.538

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 27 x 1.5 mm mạ kẽm

5.886

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

111.834

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 27 x 1.7 mm mạ kẽm

6.654

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

126.426

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 27 x 1.8 mm mạ kẽm

7.038

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

133.722

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 27 x 2.0 mm mạ kẽm

7.800

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

148.200

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 34 x 0.9 mm mạ kẽm

4.986

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

94.734

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 34 x 1.0 mm mạ kẽm

4.986

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

94.734

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 34 x 1.1 mm mạ kẽm

5.478

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

104.082

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 34 x 1.2 mm mạ kẽm

5.970

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

113.430

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 34 x 1.4 mm mạ kẽm

6.954

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

132.126

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 34 x 1.5 mm mạ kẽm

7.440

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

141.360

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 34 x 1.7 mm mạ kẽm

8.418

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

159.942

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 34 x 1.8 mm mạ kẽm

8.904

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

169.176

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 34 x 2.0 mm mạ kẽm

9.876

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

187.644

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 34 x 2.3 mm mạ kẽm

11.322

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

215.118

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 34 x 2.5 mm mạ kẽm

12.282

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

233.358

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 34 x 2.8 mm mạ kẽm

13.716

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

260.604

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 34 x 3.0 mm mạ kẽm

14.670

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

278.730

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 42 x 0.8 mm mạ kẽm

4.944

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

93.936

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 42 x 0.9 mm mạ kẽm

5.556

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

105.564

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 42 x 1.0 mm mạ kẽm

6.168

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

117.192

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 42 x 1.1 mm mạ kẽm

6.780

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

128.820

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 42 x 1.2 mm mạ kẽm

7.392

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

140.448

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 42 x 1.4 mm mạ kẽm

8.610

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

163.590

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 42 x 1.5 mm mạ kẽm

9.216

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

175.104

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 42 x 1.7 mm mạ kẽm

10.428

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

198.132

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 42 x 1.8 mm mạ kẽm

11.034

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

209.646

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 42 x 2.0 mm mạ kẽm

12.240

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

232.560

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 42 x 2.3 mm mạ kẽm

14.046

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

266.874

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 42 x 2.5 mm mạ kẽm

15.240

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

289.560

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 42 x 2.8 mm mạ kẽm

17.034

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

323.646

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 42 x 3.0 mm mạ kẽm

18.222

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

346.218

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 49 x 0.8 mm mạ kẽm

5.772

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

109.668

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 49 x 0.9 mm mạ kẽm

6.486

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

123.234

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 49 x 1.0 mm mạ kẽm

7.206

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

136.914

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 49 x 1.1 mm mạ kẽm

7.920

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

150.480

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 49 x 1.2 mm mạ kẽm

8.634

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

164.046

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 49 x 1.4 mm mạ kẽm

10.056

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

191.064

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 49 x 1.5 mm mạ kẽm

10.770

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

204.630

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 49 x 1.7 mm mạ kẽm

12.192

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

231.648

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 49 x 1.8 mm mạ kẽm

12.900

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

245.100

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 49 x 2.0 mm mạ kẽm

14.310

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

271.890

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 49 x 2.3 mm mạ kẽm

16.428

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

312.132

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 49 x 2.5 mm mạ kẽm

17.832

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

338.808

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 49 x 2.8 mm mạ kẽm

19.932

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

378.708

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 49 x 3.0 mm mạ kẽm

21.330

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

405.270

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 60 x 1.0 mm mạ kẽm

8.832

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

167.808

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 60 x 1.1 mm mạ kẽm

9.708

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

184.452

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 60 x 1.2 mm mạ kẽm

10.584

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

201.096

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 60 x 1.4 mm mạ kẽm

12.336

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

234.384

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 60 x 1.5 mm mạ kẽm

13.212

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

251.028

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 60 x 1.7 mm mạ kẽm

14.958

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

284.202

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 60 x 1.8 mm mạ kẽm

15.828

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

300.732

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 60 x 2.0 mm mạ kẽm

17.568

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

333.792

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 60 x 2.3 mm mạ kẽm

20.172

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

383.268

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 60 x 2.5 mm mạ kẽm

21.900

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

416.100

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 60 x 2.8 mm mạ kẽm

24.492

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

465.348

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 60 x 3.0 mm mạ kẽm

26.208

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

497.952

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 76 x 1.1 mm mạ kẽm

12.312

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

233.928

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 76 x 1.2 mm mạ kẽm

13.428

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

255.132

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 76 x 1.4 mm mạ kẽm

15.654

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

297.426

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 76 x 1.5 mm mạ kẽm

16.764

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

318.516

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 76 x 1.7 mm mạ kẽm

18.984

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

360.696

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 76 x 1.8 mm mạ kẽm

20.088

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

381.672

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 76 x 2.0 mm mạ kẽm

22.302

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

423.738

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 76 x 2.3 mm mạ kẽm

25.614

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

486.666

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 76 x 2.5 mm mạ kẽm

27.822

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

528.618

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

Ø 76 x 2.8 mm mạ kẽm

31.116

Xem thêm: Bí quyết thành công trong đầu tư chứng khoán

19.00

591.204

Đọc thêm: Cung Cấp Ống Thép Mạ Kẽm Cũ Thanh Lý Giá 13500/Kg

Seah

BẢNG GIÁ ỐNG THÉP SeAH

sản xuất theo dây truyền công nghệ Hàn quốc , sản phẩm đáp ứng được nhu cầu người tiêu dùng Việt Nam, Quốc Tế.Luôn khẳng định chất lượng vượt trội so với các sả phẫm của nhà sản xuất trong nước về giá thành , chất lượng vật liệu , công nghệ tiên tiến , thời gian tuổi thọ của sản phẩm dài lâu , cộng nghệ mạ kẽm đạt tiêu chuẩn châu âu đáp ứng được dộ dày từ 610mr/cm2. Thương hiệu ỐNG THÉP MẠ KẼM SeAH luôn đồng hành cùng các công trình xây dựng – trường tồn mãi mãi theo thời gian năm tháng.

Tìm hiểu thêm: Cách Sơn Ống Thép Mạ Kẽm