Mẫu hợp đồng mua bán thép

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bạn đang xem: Mẫu hợp đồng mua bán thép

HỢP ĐỒNG MUA BÁN VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Căn cứ Luật Thương Mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành ngày 14/06/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

– Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

Căn cứ vào nhu cầu và khả năng của hai Bên.

Hôm nay vào lúc 9h00 ngày ….. tháng ……. năm ………, tại …………………….. chúng tôi gồm:

BÊN BÁN HÀNG:……………………………………………………………………………………………………….

Địa chỉ :………………………………………………………………………………………………………….

MST :………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại :………………………………………………Fax: …………………………………………………..

Tài khoản :………………………………………………………………………………………………………….

Ngân hàng :………………………………………………Chi Nhánh………………………………………….

Đại diện :………………………………………………Ông/Bà………………………………………………

Chức vụ :………………………………………………………………………………………………………….

Sau đây gọi tắt là “Bên A”

BÊN MUA HÀNG:………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ :………………………………………………………………………………………………………….

MST :………………………………………………………………………………………………………….

Điện thoại :………………………………………………Fax: …………………………………………………..

Tài khoản :………………………………………………………………………………………………………….

Ngân hàng :………………………………………………Chi Nhánh………………………………………….

Đại diện :………………………………………………Ông/Bà………………………………………………

Chức vụ :………………………………………………………………………………………………………….

Sau đây gọi tắt là “Bên B”

Sau khi bàn bạc, Hai Bên cùng thống nhất thỏa thuận và đồng ý ký Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng (sau đây gọi tắt là “Hợp đồng”) với các điều kiện và điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG

Bên A đồng ý bán cho Bên B vật liệu xây dựng với thông tin chi tiết như sau:

1.1 Sản Phẩm Và Giá cả

STT

Tên sản phẩm

Chi tiết sản phẩm

Đơn giá

Số lượng

Thành tiền

(VND)

1

3

2

Mức giá trên đã/chưa bao gồm mức thuế VAT và chi phí vận chuyển tới công trình.

1.2 Quy Cách

Bên A có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm được đóng gói, bảo quản, vận chuyển đúng quy cách để không làm ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. Trường hợp Bên A làm hư hỏng sản phẩm phải có trách nhiệm bồi thường cho Bên B.

Đọc thêm: Thép hộp cỡ lớn

1.3 Chất Lượng Sản Phẩm

Bên A sản xuất, đóng gói và cung cấp Sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn, chất lượng, chức năng và thời hạn sử dụng như đã tự công bố hoặc theo yêu cầu của Bên B.

Bên B có quyền kiểm tra chất lượng sản phẩm của Bên A ngay tại thời điểm giao nhận.

ĐIỀU 2: GIÁ HÀNG HÓA VÀ GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG

2.1 Giá cả hàng hóa nên trên chỉ áp dụng cho Hợp đồng này, giá trị Hợp đồng sẽ được cố định trong suốt thời gian thực hiện Hợp đồng.

2.2 Tổng giá trị của Hợp đồng đã/chưa bao gồm tất cả cả loại thuế, chi phí đóng gói, vận chuyển Hàng hóa tới địa điểm theo yêu cầu của Bên B.

2.3 Tổng giá trị Hợp đồng: [………..] đồng

(Bằng chữ:[………..])

ĐIỀU 3: THANH TOÁN

3.1 Phương thức thanh toán

Đợt 1: Bên B sẽ đặt cọc cho Bên A [.] phần trăm ([.]%) tổng giá trị Hợp đồng tương đương [.] đồng (Bằng chữ: [.] đồng)trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày hai Bên ký Hợp đồng này. Khoản tiền đặt cọc dùng để bảo đảm thực hiện Hợp đồng và có thể tự động khấu trừ để thực hiện nghĩa vụ thanh toán của Bên B sau khi hai Bên ký Biên bản Nghiệm thu.

Đợt 2: Bên B thanh toán cho Bên A [.] phần trăm ([.]%) giá trị Hợp đồng trong vòng [.] ([.]) ngày sau khi Bên B nhận đủ số lượng Sản phẩm, Biên biên Giao hàng và hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ. Trong trường hợp Bên B trả lại Hàng hóa theo quy định tại Điều 5 của Hợp đồng này, Bên B sẽ thanh toán cho Bên A dựa trên số lượng Hàng hóa nhận thực tế.

3.2 Hình Thức Thanh Toán:

Bên B có thể thanh toán bằng hình thức trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua tài khoản ngân hàng của Bên A

Việc thanh toán sẽ được thực hiện bằng chuyển khoản vào tài khỏan do Bên B chỉ định dưới đây:

Tên hưởng thụ: ……………………………………………………………………………………………………………… Tên ngân hàng:…………………………………………. Chi Nhánh:………………………………………………… Số tài khoản (VND):……………………………………………………………………………………………………….

Chi phí chuyển khoản do Bên B chịu.

3.3 Chậm thanh toán

Trong trường hợp Bên B không thực hiện thanh toán cho Bên A đúng hạn theo quy định của Hợp đồng này, ngoài việc phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ thanh toán đó, Bên B có nghĩa vụ thanh toán cho Bên A một khoản lãi chậm trả với mức lãi suất chậm trả ….. %/ngày trên số tiền chậm trả cho thời gian tính từ ngày nghĩa vụ thanh toán đến hạn đến ngày bên có nghĩa vụ thực tế thực hiện việc thanh toán.

ĐIỀU 4: GIAO HÀNG

4.1 Địa Điểm Giao Hàng

Trừ khi có thông báo khác từ Bên B, địa điểm giao hàng theo Hợp đồng này là […]

4.2 Thời Gian Giao Hàng

4.2.1 Bên A phải giao hàng vào giờ làm việc của Bên B, nghĩa là thứ Hai đến thứ Sáu từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều; và sáng thứ Bảy, từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa.

4.2.2 Hàng hóa sẽ được giao từng phần với thời gian như sau:

Ngày Giao hàng Đợt 1: vào ngày [.] với số lượng [.] Hàng hóa

Ngày Giao hàng Đợt 2: vào ngày [.] với số lượng [.] Hàng hóa

4.3 Các Bên đồng ý rằng nếu Bên B giao hàng với số lượng dư, Bên A có thể nhận hoặc từ chối nhận số lượng Hàng hóa dư.

4.4 Nếu đến [Ngày Giao Hàng Đợt 1] hoặc[Ngày Giao Hàng Đợt 2] mà Bên A giao hàng thiếu, Bên A phải trả cho Bên B số tiền phạt tuơng đương [.]% giá trị số lượng hàng giao thiếu cho mỗi ngày chậm giao; và

4.4.1 Bên A có trách nhiệm cung cấp số lượng hàng bổ sung trong vòng [.] ngày kể từ [Ngày Giao Hàng Đợt 1] hoặc [Ngày Giao Hàng Đợt 2] tương ứng; hoặc

4.4.2 Bên B có quyền từ chối nhận hàng bổ sung.

4.5 Trường hợp Bên A giao hàng mà Bên B không nhận hoặc mà không vì lý do chất lượng sản phẩm thì Bên B phải có trách nhiệm bồi thường các chi phí liên quan đến việc không nhận hàng của Bên B như chi phí vận chuyển, tháo dỡ, nhân công và hao hụt tài sản.

ĐIỀU 5: NHẬN HÀNG VÀ TRẢ HÀNG

5.1 Việc giao nhận hàng giữa hai Bên sẽ được xác nhận thông qua Biên bản Giao hàng.

5.2 Vào thời điểm nhận hàng, Bên B có quyền từ chối nhận các Hàng hóa khiếm khuyết có thể nhìn thấy và xác đinh rõ bằng mắt thường. Theo đó, Bên A có trách nhiệm đổi hàng thay thế trong vòng [.] ngày kể từ [Ngày Giao Hàng Đợt 1] [Ngày Giao Hàng Đợt 2] tương ứng.

5.3 Nếu sau trong vòng [.] kể từ [Ngày Giao Hàng Đợt 2] mà Bên B phát hiện có những Hàng hóa có khiếm khuyết tiềm ẩn, Bên B có quyền trả lại hàng và Bên A có trách nhiệm đến Địa điểm Giao hàng của Bên B để nhận lại nếu xác thực có lỗi về chất lượng sản phẩm và đồng thời cung cấp hàng thay thế trong vòng [.] ngày kể từ ngày nhận được thông báo từ Bên A.

ĐIỀU 6: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

6.1 Trách Nhiệm Bên A.

6.1.1 Chịu trách nhiệm về chất lượng và thời hạn sử dụng của các Sản phẩm đã bán cho Bên B. Bên A cam kết và đảm bảo rằng thời hạn sử dụng tối thiểu của Sản phẩm là ………. kể từ ngày sản xuất.

6.1.2 Chịu mọi chi phí vận chuyển và bốc dỡ hàng, hàng đổi/trả đến nơi nhận hàng của Bên B.

6.1.3 Trong trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng này không do lỗi của Bên B, Bên A phải hoàn trả lại khoản tiền đặt cọc.

6.1.4 Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng.

6.2 Trách Nhiệm Bên B:

6.2.1 Thanh toán giá trị Hợp đồng đúng thỏa thuận. Bên B sẽ chịu mức lãi suất nợ quá hạn [.]%/năm nếu chậm thanh toán so với thỏa thuận.

6.2.2 Bố trí kho bãi, nhân lực, phương tiện để tiếp nhận hàng Bên A giao.

6.2.3 Bảo quản và sử dụng Sản phẩm của Bên A theo đúng quy định và hướng dẫn của Bên A.

6.2.4 Trong trường hợp Bên B đơn phương chấm dứt Hợp đồng này không do lỗi của Bên A, Bên B sẽ bị mất khoản tiền đặt cọc.

6.2.5 Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp đồng.

ĐIỀU 7: CHẤM DỨT VÀ PHẠT VI PHẠM HỢP ĐỒNG

Đọc thêm: Thép hộp

7.1 Bất kỳ vi phạm các quyền và nghĩa vụ nào theo quy định của Hợp đồng này sẽ đều được coi là vi phạm Hợp đồng với điều kiện là bên bị vi phạm đã có thông báo mà bên vi phạm vẫn không tiến hành khắc phục toàn bộ vi phạm trong vòng ba (03) ngày kể từ ngày nhận được thông báo.

7.2 Nếu một trong hai bên vi phạm Hợp đồng dẫn đến thiệt cho bên kia, thì bên vi phạm ngoài việc phải bồi thường toàn bộ các khoản thiệt hại và tổn thất trực tiếp phát sinh do vi phạm đó gây ra cho bên bị vi phạm và bên bị vi phạm có quyền chấm dứt Hợp đồng trước thời hạn mà không phải tiến hành bồi thường cho bên kia hay chịu bất kỳ chế tài nào theo quy định của Hợp đồng này.

7.3 Phạt vi phạm Hợp đồng: Nếu Bên Vi phạm Hợp đồng không chấm dứt ngay hành vi vi phạm Hợp đồng và/hoặc không khắc phục hậu quả của hành vi vi phạm Hợp đồng kể từ ngày nhận được thông báo của Bên bị vi phạm, thì Bên vi phạm, ngoài nghĩa vụ Bồi thường thiệt hại cho Bên kia, còn bị phạt vi phạm Hợp đồng bằng tám phần trăm (8%) giá trị phần nghĩa vụ Hợp đồng bị vi phạm.

7.4 Hợp đồng này chấm dứt khi:

7.4.1 Hai Bên đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo Hợp đồng này.

7.4.2 Hai bên thỏa thuận chấm dứt Hơp đồng trước thời hạn;

7.4.3 Các trường hợp khác quy theo quy định tại Hợp đồng này.

7.5 Khi hai bên đã hoàn thành tất cả các nghĩa vụ theo quy định tại Hợp đồng thì Hợp đồng sẽ được xem như đã được thanh lý mà không cần lập một văn bản thanh lý riêng.

7.6 Việc chấm dứt Hợp đồng này không ảnh hưởng đến quyền và các biện pháp khắc phục của các bên có được hay phát sinh trước khi Hợp đồng chấm dứt.

ĐIỀU 8. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

8.1 Bất kỳ tranh chấp nào giữa các bên phát sinh từ hoặc liên quan đến Hợp đồng này bao gồm nhưng không hạn chế các vấn đề liên quan đến hình thức, thực hiện hợp đồng, vi phạm, hiệu lực hay bất kỳ nội dung của hợp đồng này sẽ được giải quyết trước hết bằng thương lượng đàm phán giữa các bên trên tinh thần thiện chí, trung thực. Trong trường hợp, một bên không muốn hoặc các bên không thể giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp thương lượng, hoà giải trong thời hạn (30) ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên đồng ý đưa tranh chấp ra giải quyết tại toà án có thẩm quyền.

8.2 Hợp đồng này và bất kì tranh chấp, khiếu nại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến đối tượng hoặc hình thức (bao gồm cả các tranh chấp và/hoặc khiếu nại ngoài hợp đồng) sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật Việt Nam.

8.3 Trong thời gian có mâu thuẫn hoặc có tranh chấp đang được giải quyết thì các Bên phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này, ngoại trừ vấn đề đang bị tranh chấp.

ĐIỀU 9. SỰ KIỆN BẤT KHẢ KHÁNG

Không bên nào phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ sự chậm trễ hay vi phạm nào trong việc thực hiện bất cứ nội dung nào của hợp đồng này trong trường hợp những chậm trễ hay vi phạm đó gây ra bởi các sự kiện cháy nổ, bão lụt, chiến tranh, cấm vận, yêu cầu của chính phủ, quân đội, thiên tai, hay các nguyên nhân khác tương tự vượt khỏi tầm kiểm soát của mỗi bên và Bên vi phạm và/hoặc chậm trễ không có lỗi (sau đây gọi là các “Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Bên chịu ảnh hưởng bởi các Sự Kiện Bất Khả Kháng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia bằng văn bản trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Sự Kiện Bất Khả Kháng bắt đầu tác động lên việc thực hiện hợp đồng của Bên bị ảnh hưởng. Trong trường hợp việc thực hiện hợp đồng của một bên bị chậm trễ quá ba mươi (30) ngày kể từ ngày bên không bị ảnh hưởng nhận được thông báo theo quy định này, bên không bị ảnh hưởng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải chịu trách nhiệm pháp lý đối với bên kia. Bên đơn phương chấm dứt hợp đồng có nghĩa vụ thông báo cho bên kia về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng.

ĐIỀU 10. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

10.1 Trong quá trình thực hiện, tất cả phụ lục, sửa đổi nào đối với Hợp đồng này các Bên phải lập thành văn bản và nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế chỉ có hiệu lực khi được đại diện có thẩm quyền của mỗi Bên ký.

10.2 Ngoài các thỏa thuận trên những vấn đề phát sinh mà chưa được đề cập trong Hợp đồng này sẽ được giải quyết dựa trên quy định của pháp luật có liên quan.

10.3 Nếu bất kì nội dung nào trong Hợp đồng này vô hiệu, trái pháp luật hoặc không thể thực hiện được, nội dung đó sẽ được xem là đương nhiên sửa đổi trong giới hạn thấp nhất có thể để trở nên có hiệu lực, đúng pháp luật và có thể thực hiện được. Trong trường hợp những thay đổi đó không thể thực hiện được, các nội dung đó được xem như huỷ bỏ. Việc một hoặc một số nội dung trong Hợp đồng bị sửa đổi hoặc huỷ bỏ không làm ảnh hưởng đến hiệu lực và việc thực hiện của các nội dung khác của Hợp đồng.

10.4 Hợp đồng này sẽ có hiệu lực sau khi đại diện hợp pháp hoặc đại diện ủy quyền của Các Bên ký kết vào Hợp đồng.

10.5 Hợp đồng này sẽ tự động hết hiệu lực ngay sau khi các Bên hoàn thành xong các nghĩa vụ trong Hợp đồng.

10.6 Tất cả các văn bản, thông báo có liên quan đến Hợp đồng này đều được lập bằng tiếng Việt.

10.7 Hợp đồng này được lập thành (02) bản, có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ (01) bản làm cơ sở để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

Họ và tên:…………………………….

Chức vụ:…………………………………..

Họ và tên:…………………………….

Chức vụ:…………………………………..

Trên đây là mẫu hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng mới nhất năm 2021 của Báo Giá Thép. Với bản hợp đồng này mọi người đều có thể áp dụng được cho tất cả các loại vật liệu khác nhau: Thép, cát, đá, xi măng, gạch, ngói,… Với một bản hợp đồng chuyên nghiệp, đầy đủ chi tiết chắc chắn sẽ giúp cho người mua cũng như người bán tự tin hơn khi giao dịch.

Một số lưu ý trong khi ký kết hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng

Trong thực tế, nhằm bảo đảm tối đa các quyền lợi của cả 2 bên mua và bên bán, pháp luật luôn tôn trọng mọi quyền thỏa thuận cũng như tự do ngôn luận xảy ra khi giao dịch. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp vẫn tồn tại điều khó thỏa thuận, chưa được rõ ràng. Vì thế, trước khi ký kết cần hỏi rõ những vấn đề hợp đồng ghi chung hoặc còn mập mờ.

Căn cứ vào bộ luật dân sự của pháp luật, bạn cần tuân thủ một số điều cơ bản sau:

Chất lượng sản phẩm

Với những giao dịch hàng hóa thì chất lượng sản phẩm là điều tiềm ẩn gây nên nhiều rủi ro và có nguy cơ phát sinh ra những tranh chấp.

Nguyên nhân chính dẫn đến sự chủ quan của cả 2 phía, đặc biệt bên mua thường hay sơ sài hoặc tin tưởng quá nhiều vào bên bán. Từ đó, hàng hóa không kiểm tra kỹ lượng, quy định về sản phẩm chưa đảm bảo.

Chi phí phát sinh vận chuyển và các chi phí liên quan khác

Các loại chi phí về vận chuyển thường hay liên quan đến số lượng hàng hóa và địa điểm giao hàng. Khi bên mua hàng ký hợp đồng thì cần xác định rõ là bên giao hàng trung gian sẽ vận chuyển hay bên bán sẽ giao hàng.

Chi tiết về từng mức chi phí của mỗi loại và thỏa thuận bên bán và bên mua sẽ phải thanh toán thêm khoản phí giao hàng, vận chuyển này nữa.

Quyền hủy và bồi thường khi bị vi phạm hợp đồng

Trong bản hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng mới nhất 2021 cần có sự thống nhất rõ ràng, các điều khoản liên quan nhau đến bồi thường cũng như hủy hợp đồng.

Thí dụ: Giao thiếu, thừa vật liệu, giao quá nhiều lần mà chưa đủ, chủng loại, chất liệu, giao sai yêu cầu,…

Bên mua thường có quyền để hủy hợp đồng nên bên bán vi phạm các điều khoản giao hàng như: thiếu hàng, thừa số lượng, giao không đồng bộ, giao nhiều lần,…

Ngoài ra, bên cạnh đó khi bên bán giao hàng không đúng với những gì ký hợp đồng như sai kích thước, chất lượng hay thành phần,… Lúc này, bên mua có quyền vừa hủy hợp đồng vừa yêu cầu để bồi thường. Nếu trường hợp có quá nhiều chủng loại nhưng bên giao bị sai thỏa thuận ban đầu, thiếu đi chủng loại thì bên mua được phép hủy toàn bộ hợp đồng ấy.

Hình thức cơ bản của hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng 2021

Bên cạnh việc cũng cấp, báo giá thép xây dựng các loại:: Hòa Phát, Tung Ho, Việt Đức, Việt Mỹ, Việt Ý, Pomina,… giathep24h.com còn cung cấp thêm hình thức của hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng, để quý khách hàng cùng tìm hiểu thật kỹ. Từ đó, hiểu rõ hơn quyền cũng như nghĩa vụ giữa các bên tham gia thực hiện giao dịch.

 • Báo giá sắt thép Việt Úc
 • Báo giá sắt thép Hòa Phát
 • Báo giá sắt thép Việt Mỹ
 • Báo giá sắt thép Pomina
 • Báo giá thép Tisco
 • Báo giá sắt thép Miền Nam
 • Báo giá sắt thép Tung Ho
 • Báo giá sắt thép Việt Nhật
 • Báo giá sắt thép Việt Ý
 • Báo giá sắt thép Việt Đức
 • Báo giá sắt thép Shengli

Hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng hay còn gọi hợp đồng mua bán hàng hóa, bởi phải tuân thủ theo hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa luật thương mại.

Hợp đồng mua bán thể hiện chi tiết bằng lời nói, văn bản hoặc xác lập bằng chính hành vi. Thế nhưng, với một giá trị lớn như vật liệu xây dựng giữa các bên nên lập ra văn bản để thực hiện dễ dàng hơn, hoặc cũng xem là cơ sở giúp giải quyết tất cả tranh chấp nếu chẳng may xảy ra.

Toàn bộ trên đây là hợp đồng mua bán vật liệu xây dựng chuẩn mới nhất năm 2021. Hơn nữa, chúng tôi còn chú ý đến giao dịch, mua bán. Mọi quyền lợi về điều khoản có trong hợp đồng đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của cả 2 bên khi tham gia. Quý khách hàng cũng nên kiểm tra, rà soát lại thật kỹ trước khi tiến hành ký kết hợp đồng.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ:

Địa chỉ: Đường Số 7 Khu Công Nghiệp Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương

SĐT: 0852852386

Email: tonthepxaydung@gmail.com

Tìm hiểu thêm: Cập nhật giá thép hộp 60×120 mới nhất